สัตว์น้ำคุ้มครอง (จำพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง)

อัพเดตเมื่อ: ต.ค. 5สัตว์ป่าจำพวกสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่ได้ถูกกำหนดเป็นกฏกระทรวง โดยปัจจุบันได้มีกฏกระทรวงกำหนดสัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง(พ.ศ 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 โดยกำหนดชนิดสัตว์ป่าคุ้มครองในส่วนที่เป็นสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังไว้จำนวน 12 ชนิด


การควบคุม :

ห้ามมิให้ผู้ใดล่า ,ครอบครอง ,ทำการค้า ,เพาะพันธุ์ ,นำเข้าหรือส่งออกโดยมิได้รับอนุญาตจากกระทรวง


บทกำหนดโทษ :

ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ


สัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีทั้งหมด 12 ชนิด

1. กัลปังหาดำทุกชนิด (ชื่อวิทยาศาสตร์ : ในอันดับ (Order) Antipatharia)


2. กัลปังหาทุกชนิด (ชื่อวิทยาศาสตร์ : ในอันดับ (Order) Gorgonacea)


3. ปะการังแข็งทุกชนิด (ชื่อวิทยาศาสตร์ : ในอันดับ (Order) Scleractinia และ Stylasterina)


4. ปะการังไฟทุกชนิด (ชื่อวิทยาศาสตร์ : ในสกุล (Genus) Milleporina)


5. ปะการังสีฟ้าทุกชนิด (ชื่อวิทยาศาสตร์ : ในอันดับ (Order) Heliopracea)


6. ปะการังอ่อนทุกชนิด (ชื่อวิทยาศาสตร์ : ในอันดับ (Order) Alcyonacea)


7. ดอกไม้ทะเลทุกชนิด (ชื่อวิทยาศาสตร์ : ในอันดับ (Order) Actinaria)


8. หอยมือเสือทุกชนิด (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tridacna Spp.)


9. หอยสังข์แตร (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Charonia Tritonis)


10. ปูเจ้าฟ้า (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phricotelphusa Sirindhorn)


11. ปูราชินี (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Demanietta Sirikit)


12. ปูทูลกระหม่อม / ปูแป้ง (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thaipotamon Chulabhorn)


มาร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่าคุ้มครองกันนะครับ สัตว์ป่าคุ้มครองทุกประเภทและทุกสายพันธุ์จะได้อยู่คู่ฟ้าเมืองไทยไปให้นานแสนนาน ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ศึกษาเล่าเรียนกันต่อไป สัตว์ป่าคุ้มครองของเมืองไทยเราสวย ๆ ทั้งนั้นเลยนะครับ น่าศึกษาหาความรู้ทุกสายพันธุ์เลยขอขอบคุณข้อมูลจาก...

  1. www.gotoknow.org

  2. www.fisheries.go.th

  3. www.pinterest.com

  4. www.stock.adobe.com

  5. www.pexels.com

©2020 fishway Thailand Co., Ltd.