สัตว์น้ำคุ้มครอง (จำพวกสัตว์สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก)

อัพเดตเมื่อ: ต.ค. 5สัตว์ป่าจำพวกสัตว์น้ำสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกที่ได้ถูกกำหนดเป็นกฏกระทรวง โดยปัจจุบันได้มีกฏกระทรวงกำหนดสัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง(พ.ศ 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 โดยกำหนดชนิดสัตว์ป่าคุ้มครองในส่วนที่เป็นสัตว์น้ำสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกไว้จำนวน 12 ชนิด


การควบคุม :

ห้ามมิให้ผู้ใดล่า ,ครอบครอง ,ทำการค้า ,เพาะพันธุ์ ,นำเข้าหรือส่งออกโดยมิได้รับอนุญาตจากกระทรวง


บทกำหนดโทษ :

ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


สัตว์น้ำคุ้มครองจำพวกสัตว์สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกมีทั้งหมด 12 ชนิด

1. กบเกาะช้าง (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rana Kohchangae)


2. กบดอยช้าง (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rana Aenea)


3. กบท่าสาร (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ingerana Tasanae)


4. กบทูด / เขียดแลว (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rana Blythii)


5. กบอกหนาม (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rana Fasciculispina)


6. กะทั่ง / กะท่าง / จักกิ้มน้ำ (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tylototriton Verrucosus)


7. คางคกขายาว (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Leptophryne Borbonica)


8. คางคกต้นไม้ (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pedostibes Hosii)


9. คางคกเล็ก / คางคกแคระ (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bufo Parvus)


10. คางคกห้วยมลายู (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ansonia Malayana)


11. คางคกหัวเรียบ (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bufo Macrotis)


12. จงโคร่ง (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bufo Asper)


มาร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่าคุ้มครองกันนะครับ สัตว์ป่าคุ้มครองทุกประเภทและทุกสายพันธุ์จะได้อยู่คู่ฟ้าเมืองไทยไปให้นานแสนนาน ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ศึกษาเล่าเรียนกันต่อไป สัตว์ป่าคุ้มครองของเมืองไทยเราสวย ๆ ทั้งนั้นเลยนะครับ น่าศึกษาหาความรู้ทุกสายพันธุ์เลยขอขอบคุณข้อมูลจาก...

  1. www.gotoknow.org

  2. www.fisheries.go.th

  3. www.pinterest.com

  4. www.stock.adobe.com

  5. www.pexels.com

©2020 fishway Thailand Co., Ltd.