สัตว์น้ำคุ้มครอง (จำพวกสัตว์เลื้อยคลาน)

อัพเดตเมื่อ: ต.ค. 5สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลื้อยคลานที่ได้ถูกกำหนดเป็นกฏกระทรวง โดยปัจจุบันได้มีกฏกระทรวงกำหนดสัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง(พ.ศ 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 โดยกำหนดชนิดสัตว์ป่าคุ้มครองในส่วนที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานไว้จำนวน 19 ชนิด


การควบคุม :

ห้ามมิให้ผู้ใดล่า ,ครอบครอง ,ทำการค้า ,เพาะพันธุ์ ,นำเข้าหรือส่งออกโดยมิได้รับอนุญาตจากกระทรวง


บทกำหนดโทษ :

ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


สัตว์น้ำคุ้มครองจำพวกสัตว์เลื้อคลานมีทั้งหมด 19 ชนิด

1. จระเข้น้ำเค็ม (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crocodylus Porosus)


2. จระเข้น้ำจืด (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crocodylus Siamensis)


3. ตะโขง (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tomistoma Schleglii)


4. ตะพาบ / ปลาฝา (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amyda Cartilaginea)


5. ตะพาบหัวกบ / กราวเขียด / กริวดาว (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pelochelys Bibroni)


6. ตะพาบแก้มแดง / ปลาฝาดำ (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dogania Subplana)


7. ตะพาบข้าวตอก / ตะพาบดาว (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amyda Cartilaginea)


8. ตะพาบพม่า (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nilssonia Formosa)


9. ตะพาบม่านลาย / กราวลาย / กริวลาย (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chitra Chitra)


10. เต่ากระ (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eretmochelys Imbricata)


11. เต่ากระอาน (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Batagur Baska)


12. เต่าตนุ (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chelonia Mydas)


13. เต่าทะเลลอกเกอร์เฮด / เต่าหัวฆ้อน (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Caretta Caretta)


14. เต่ามะเฟือง (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dermochelys Coriacea)


15. เต่าหก / เต่าหกเหลือง (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Manouria Emys)


16. เต่าหญ้าตาแดง / เต่าทะเลริดเลย์ (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lepidochelys Olivacea)


17. เต่านา (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Malayemys Subtrijuga)


18. เต่าลายตีนเป็ด / เต่าหัวแดง (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Callagur Boneoensis)


19. เต่าจาน (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Batagur Baska Ranongensis)


มาร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่าคุ้มครองกันนะครับ สัตว์ป่าคุ้มครองทุกประเภทและทุกสายพันธุ์จะได้อยู่คู่ฟ้าเมืองไทยไปให้นานแสนนาน ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ศึกษาเล่าเรียนกันต่อไป สัตว์ป่าคุ้มครองของเมืองไทยเราสวย ๆ ทั้งนั้นเลยนะครับ น่าศึกษาหาความรู้ทุกสายพันธุ์เลยขอขอบคุณข้อมูลจาก...

  1. www.gotoknow.org

  2. www.fisheries.go.th

  3. www.pinterest.com

  4. www.stock.adobe.com

  5. www.pexels.com

©2020 fishway Thailand Co., Ltd.