อึ้งเพศเต่า! ถูกกำหนดจากอุณหภูมิเราทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่ามนุษย์เรานั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร? แล้วการที่เกิดมาแล้วนั้นจะเกิดเป็นเพศหญิงหรือเพศชายต้องเกิดจากอะไรใช้อะไรเป็นตัววัด? นักวิทยาศาสตร์ได้ข้อสรุปไว้ว่า มนุษย์เราเกิดขึ้นมาได้นั้นเกิดมาจากเซลล์ต่าง ๆ มารวมกันจึงได้เกิดเป็นมนุษย์ และมนุษย์เราจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนั้นถูกกําหนดด้วย "โครโมโซมเพศ" ซึ่งโครโมโซมเพศจะได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนมาถึงรุ่นคุณพ่อและคุณแม่แล้วส่งต่อมาให้เราต่อนั้นเอง แต่สําหรับกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานอย่างตระกูลเต่าแล้วนั้น ปัจจัยที่กําหนดเพศของพวกมัน คือ "อุณหภูมิ!!!"การจำแนกเพศของเต่าทุกประเภทขึ้นอยู่กับอุณหภูมิขณะฟักไข่(อุณหภูมิภายในหลุมฝังไข่) หากอุณหภูมิสูงกว่าจุดที่ส่งผลต่อการฟักไข่ 29 องศาเซลเซียสเป็นต้นไป จะส่งผลให้ไข่ฟักออกมาเป็นเพศเมียมากกว่า หากอุณหภูมิต่ำกว่า 29 องศาเซลเซียส จะส่งผลให้ไข่ฟักออกมาเป็นเพศผู้มากกว่า ในขณะที่ระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมจะทำให้ไข่เต่าฟักออกมาเป็นเพศผู้และเพศเมียพอ ๆ กัน อย่างไรก็ตาม การจำแนกเพศของเต่ายังขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์และความแตกต่างทางพันธุกรรมของเต่าในการแพร่พันธุ์และการวางไข่ด้วยผลการศึกษาของ ดร. กําธร ธีรคุปต์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ที่เชี่ยวชาญและทํางานวิจัยเกี่ยวกับสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้ออยคลานในประเทศไทย พบว่า ไข่เต่าที่เพาะฟักในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 28 องศาเซลเซียส ลูกเต่าทะเลจะเป็นเพศผู้ทั้งหมด ส่วนไข่เต่าที่เพาะฟักในอุณหภูมิที่สูงกว่า 32 องศาเซลเซียสลูกเต่าจะเกิดเป็นเพศเมียทั้งหมด สําหรับไข่เต่าที่เพาะฟักอยู่ในอุณหภูมิประมาณ 29-31 องศาเซลเซียส ลูกเต่าจะมีอัตราส่วนการเกิดเพศผู้และเพศเมียเป็น 50% ซึ่งตัวเลขของอุณหภูมินี้จะต่างกันไปในเต่าทะเลแต่ละชนิด และแตกต่างกันในแต่ละท้องที่อีกด้วย


เช่นเดียวกับผลการวิจัยของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดระยอง ซึ่งได้ทําการทดลองเพาะฟักไข่เต่าในช่วงฤดูการวางไข่ "เดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม" ด้วยการใช้ผ้าพรางแสง ขนาด 70% คลุมหลุมฟักไข่จํานวน 16 หลุม ทําให้ในหลุมเพาะฟักมีอุณหภูมิเฉลี่ย 29.50 องศาเซลเซียส เพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนเพศของลูกเต่าที่เกิดจากหลุมฟักไข่กลางแจ้งอีก 16 หลุม ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยในหลุม เพาะฟัก 31.24 องศาเซลเซียส ผลการทดลองพบว่า หลุมเพาะฟักไข่ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย 31.24 องศาเซลเซียส ลูกเต่าที่เกิดมาเป็นเพศเมีย 100% ส่วนหลุมเพาะฟักใต้ผ้าพรางแสงที่หลุมเพาะฟักมีอุณหภูมิเฉลี่ย 29.50 องศาเซลเซียส ลูกเต่าเป็นเพศผู้ 100% ส่วนหลุมที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย 30 องศาเซลเซียส ได้ลูกเต่าเพศผู้และเพศเมียคละกัน 30-50% ทั้งนี้จากผลการวิจัยดังกล่าวนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนอนุรักษ์เต่าทะเลด้วยการช่วยให้สัดส่วนของเต่าทะเลเพศผู้และเต่าเพศเมียมีความสมดุลกัน


ในปัจจุบันโลกมีความร้อนที่สูงขึ้นทั่วทั้งโลกและจะเพิ่มความร้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ทำลงไปต่อธรรมชาติ เมื่ออุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นได้ส่งผลโดยตรงทำให้อัตราส่วนของเต่าทะเลตามหมู่เกาะและตามชายหาดทั่วทุกมุมโลกที่เกิดขึ้นมาเป็น "เพศเมียสูงมากกกก"ขอขอบคุณข้อมูลจาก...

  1. www.nstda.or.th

  2. www.tv360ch3.com

©2020 fishway Thailand Co., Ltd.