• Admin

การคำนวณน้ำ

อัพเดตเมื่อ: พ.ค. 26


ปริมาณน้ำสำหรับเลี้ยงปลา หลายคนเวลาเลี้ยงปลาจะไม่รู้ปริมาณน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลา เนื่องจากการเลี้ยงปลาในปัจจุบันนี้สามาถเลี้ยงได้ทั้งในตู้และในบ่อปลา รวมถึงภาชนะต่าง ๆ อีกมากมายที่มนุษย์ได้คิดค้นไว้สำหรับการเลี้ยงปลาโดยเฉพาะ แล้วตู้ขนาดนี้ควรใช้น้ำเท่าไหร่กันหละ หรือบ่อกว้างขนาดนี้เราควรใส่น้ำเท่าไหร่ถึงจะดีกับบ่อปลาและการดำรงชีวิตอยู่ของตัวปลา


หลักการคำนวณปริมาณน้ำแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท

1. คำนวณเป็นลิตร


  • วัดเป็นเซนติเมตร

ปริมาณน้ำ (ลิตร) = กว้าง (ซม.) x ยาว (ซม.) x สูง (ซม.) 1,000 (ซม.)


  • วัดเป็นนิ้ว

ปริมาณน้ำ (ลิตร) = กว้าง (นิ้ว) x ยาว (นิ้ว) x สูง (นิ้ว) x 0.016


ตัวอย่าง : ตู้กว้าง 8 นิ้ว / ยาว 16 นิ้ว / สูง(ความลึก) 6 นิ้ว = 8 x 16 x 6 x 0.016 = 12.28 ลิตร


2. คำนวณเป็นตัน หรือ ลูกบาศก์เมตร


  • เราจะต้องวัดขนาดภายในของบ่อเป็นเมตร

ความกว้างของบ่อ x ความยาวของบ่อ x ความสูงของบ่อ(ความลึกของน้ำ)


ตัวอย่าง :

บ่อกว้าง 19.50 เมตร / ยาว 32.50 เมตร / สูง(ความลึก) 1.20 เมตร

= 19.50 x 32.50 x 1.20 = 760.50 ตัน

หลักการคำนวณปริมาณน้ำไว้ใช้สำหรับการเลี้ยงปลาเบื้องต้นที่ทุกคนสามารถลองนำไปใช้และไปปฎิบัติกันได้เลย ทั้งเลี้ยงในตู้ปลาและในบ่อปลาสามารถลองนำไปใช้กันได้เลยด้วยหลักการนี้เพียงหลักการเดียวครับ

@@@@@@@ FISHWAY @@@@@@@


แหล่งอ้างอิง 1 : นิตยสารผลิตภัณฑ์ปลาสวยงาม

แหล่งอ้างอิง 2 : whitecranegroup

©2020 fishway Thailand Co., Ltd.